Llista dels amfibis i rèptils observats 2009


AMFIBIS
 • Reineta meridional (Hyla meridionalis)
 • Granota verda (Pelophylax perezi=Rana perezi)
 • Gripau corredor (Bufo calamita)

RÈPTILS
 • Serp blanca (Rhinechis scalaris)
 • Dragó comú (Tarentola mauritanica) (observacions al poble)
 • Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus=Lacerta lepida)
 • Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
 • Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
 • Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)
 • Tortuga de Florida híbrida (Trachemys scripta elegans x scripta scripta)
 • Tortuga mapa falsa (Graptemys pseudogeographica)

Vegeu també Amfibis i Rèptils per accedir a més informació.