Llista dels mamífers observats 2012

Última actualització: 15-09-2012

Número d'espècies: 8
  • Visó americà (Mustela vison)
  • Guineu (Vulpes vulpes)
  • Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)
  • Mussaranya comuna (Crocidura russula)
  • Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
  • Rata de claveguera (Rattus norvegicus)
  • Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)
  • Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)