Llista dels mamífers observats 2011

Número d'espècies: 8
  • Visó americà (Mustela vison)
  • Mostela (Mustela nivalis)
  • Guineu (Vulpes vulpes)
  • Teixó (Meles meles)
  • Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)
  • Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
  • Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)
  • Ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis)