Llista dels amfibis observats 2010

Total: 5 espècies


ANURS
  • Gripau corredor (Bufo calamita)*
  • Gripau comú (Bufo bufo)
  • Tòtil (Alytes obstetricans)
  • Reineta meridional (Hyla meridionalis)
  • Granota verda (Pelophylax perezi)*
*detectat a la bassa d'amfibis

Vegeu també Amfibis per accedir a més informació.