Arribem als 700 anellaments!!...

... i s'incorporen 6 noves espècies en les dues últimes jornades d'anellament!

Els darrers dies de juny, amb l'envol de la majoria de polls de les espècies reproductores, les captures en les jornades d'anellament s'han disparat i han fet augmentar molt el nombre d'anellaments a l'espai. A més, la calor i l'escassetat de l'aigua han fet que l'espai sigui un lloc amb més concurrència de l'avifauna dels voltants, fet que ha propiciat algunes de les noves espècies capturades.

Aquestes 6 incorporacions han sigut: Pardal roquer (Petronia petronia), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Oriol (Oriolus oriolus), Trist (Cisticola juncidis) i Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Les tres primeres corresponen a espècies atretes per l'aigua; les dues següents són reproductors amb molt poques parelles a la zona i el tercer, un exemplar en dispersió postjunvenil abans de la migració de tardor.
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Pardal roquer (Petronia petronia)
Trist (Cisticola juncidis)
D'aquesta manera, el total d'espècies diferents anellades a l'espai arriba a 52, una bona xifra!

La "migració" de finals de juny

Durant la segona setmana de juny, gran part dels ocells es troba als seus corresponents territoris de cria. En aquest moment, alguns exemplars que fracassen en la reproducció o que senzillament no es reprodueixen, es dispersen o comencen la seva migració cap al sud. Aquest fenomen, sumat a les dispersions juvenils dels exemplars que es reprodueixen més d'hora, fa que a finals d'aquest mes es puguin observar alguns exemplars poc habituals realitzant aquests tipus de moviments inesperats.

A l'Aiguamoll, on hi crien poques espècies forestal que, per contra, són habituals a zones properes, aquest fenomen és fàcil de notar. Mentre que l'any passat, entre altres espècies, es van detectar 1 Picot garser gros (Dendrocpos major) (1a citació a l'espai), 2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli), 1 Blauet (Alcedo atthis), 2 Sibocs (Caprimulgus ruficollis) i 1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes critatus); enguany s'han pogut observar espècies ben diferents com 1 Pinsà comú (Fringilla coelebs), 1 Picot verd (Picus viridis) i 1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes), primera citació a l'espai. També 1 Blauet (Alcedo atthis) i alguns Tallarols de garriga (Sylvia cantillans) juvenils (l'espècie no nidifica a l'espai, però cada any s'observen grups de joves per aquestes dates).

Entre els migradors primerencs, enguany destaquen 8 Camesllargues (Himantopus himantopus), 1 Corriol petit (Charadrius dubius), 1 Xivita (Tringa ochropus) i un Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) observat en migració activa al Parc de l'Agulla (Manresa), vingut amb tota probabilitat de la zona de la Bòbila. Cal esmentar que aquesta darrera observació guarda certa relació al Fumarell carablanc observat el 30 de juny del 2012 a l'Aiguamoll, també ne migració activa, i que va suposar també la primera cita per a l'espai. A més a més, aquest any 2013 cal destacar considerablement l'arribada de 2 exemplars mascles de Martinet menut (Ixobrychus minutus) els darrers dies, una espècie que s'havia reproduit a l'espai però que després de desaparèixer va esdevenir un migrant molt escàs.

Com cada any, cal recordar que el juny és també un bon mes pel Falcó de la reina (Falco eleonorae), un falcònid amb una fenologia ben curiosa que té el pic de migració durant aquestes dates. Durant aquest any, s'ha observat un exemplar adult de fase clara, caçant orenetes algunes tardes.

Alguns dels camesllargues observats enguany

Caldrà seguir amb atenció aquestes sorpreses d'estiu!

Recuperació d'un ocell a l'estranger!

El passat 23 d'abril, Emilie Segard va trobar mort un exemplar de Tord comú (Turdus philomelos) a Brantôme, França. Curiosament, l'exemplar estava anellat. 
Després de trametra la informació de l'ocell, aquesta va arribar a la Societat de Ciències Aranzadi i posteriorment a l'Institut Català d'Ornitologia, m'ha enviat la informació perquè l'ocell va ser anellat a l'Aiguamoll el passat 26 de gener de 2013. Així doncs, un dels tords capturats com a hivernants a l'Aiguamoll, s'ha recuperat després de 87 dies a 411 quilòmetres en línia recta del punt inicial.
Sens dubte, una notícia ben interessant.
Mapa generat gràcies a Google Maps
Un dels 20 Tords comuns anellats aquest hivern a l'Aiguamoll.

Darrers dies de maig

Des de la segona setmana de maig, les ardèides s'han convertit en les protagonistes de l'Aiguamoll. Els darrers dies s'han pogut observar fins a 3 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax), 1 Agró roig (Ardea purpurea), 4 Martinets blancs (Egretta garzetta) i 1 Martinet ros (Ardeola ralloides), aquest darrer força escàs a la comarca.

Encara es poden observar alguns passeriformes en migració, com és el cas de tres Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) el 18/05, 1 Papamosques gris (Muscicapa striata) el 20/05 i diverses Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus). L'observació més interessant, sens dubte, és la d'un exemplar de Boscaler pintat gros (Locustella naevia) anellat el matí del dia 18.

Noticiari: març de 2013

Amb vermell s'indiquen les espècies rares, amb taronja les escasses i amb rosa, les invasores.


13-04-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Perdiu roja (Alectoris rufa)
 • Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
 • 1 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) (adult)
 • 2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Fotges vulgars (Fulica atra)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Falciots negres (Apus apus)
 • 3 Ballesters (Apus melba)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 1 Oreneta de ribera (Riparia riparia)
 • Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
 • Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
 • Titella (Anthus pratensis)
 • 44 Cueretes grogues (Motacilla flava)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
 • Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
 • Merles (Turdus merula)
 • 3 Trists (Cisticola juncidis)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
 • 1 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
 • Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
 • Mínim 5 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
 • Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • 3 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 1 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)
 • Tortugues de rierol (Mauremys caspica)
 • 6 Tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans)


13-04-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Perdiu roja (Alectoris rufa)
 • Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
 • Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) (adult)
 • 2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Fotges vulgars (Fulica atra)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Falciots negres (Apus apus)
 • Ballesters (Apus melba)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Oreneta de ribera (Riparia riparia)
 • Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
 • Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
 • Titella (Anthus pratensis)
 • 44 Cueretes grogues (Motacilla flava)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
 • Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
 • Merles (Turdus merula)
 • Trists (Cisticola juncidis)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
 • Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
 • Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
 • Mínim 5 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
 • Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • 3 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 1 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

10-03-2013
Obs.: Marc Illa, Jordi Riera, Marta Reyes, Bernat Ferrer; Víctor Sanz
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) (1 femella) 
 • Perdiu roja (Alectoris rufa)
 • 4 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea)
 • Milà negre (Milvus migrans). Primera citació prenupcial 
 • 1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
 • 1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
 • 1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • 1 Fotja vulgar (Fulica atra)
 • 1 Corriol  petit (Charadrius dubius)
 • Xivita (Tringa ochropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Aprox. 50 Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • 2 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 5 Aloses vulgars (Alauda arvensis)
 • 7 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
 • 9 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
 • 9 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
 • 1 Titella (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Pardal de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Bitxac comú (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • 1 Tord ala-roig (Turdus iliacus)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mínim 15 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
 • 1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Teixidor (Remiz pendulinus)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornella negra (Corvus corone)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • 6 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • Passerell comú (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)
 • 1 Conill (Oryctolagus cuniculus)


09-03-2013
Obs.: Marc Illa
 • 1 Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) (1 femella) 
 • Perdius roges (Alectoris rufa)
 • 4 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • 1 Torlit (Burhinus oedicnemus) en migració nocturna
 • Corriol  petit (Charadrius dubius). Primera citació prenupcial
 • Xivites (Tringa ochropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Aloses vulgars (Alauda arvensis)
 • Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
 • Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
 • Orenetes cuablanques (Delichon urbicum), +11 exemplars sobre Santpedor
 • Titelles (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • 1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pardal de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 1 Cotxa blava (Luscinia svecica)
 • Bitxac comú (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • 1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Teixidor (Remiz pendulinus)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • 1 Corb (Corvus corax)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • 1 Cadernera (Carduelis carduelis)
 • Passerell comú (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)


08-03-2013
Obs.: Marc Illa
 • Daurades grosses (Pluvialis apricaria). Primera cita a l'Aiguamoll.
 • 1 Xivita (Tringa ochorpus)
07-03-2013
Obs.: Marc Illa, Bernat Ferrer
 • Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (1 mascle i 2 femelles) 
 • 3 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • 1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • 2 Rasclons (Rallus aquaticus)
 • 1 Torlit (Burhinus oedicnemus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • 13 Tudons (Columba palumbus)
 • 3 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • 1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Bitxac comú (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • 15 Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 1 Trist (Cisticola juncidis)
 • 13 Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerenga carbonera (Parus major)
 • 1 Teixidor (Remiz pendulinus)
 • 14 Garses (Pica pica)
 • Cornella negra (Corvus corone)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • 24 Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 39 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • 12 Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • 2 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • Passerell comú (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • 19 Cruixidells (Emberiza calandra)
 • 3 Tortugues de Florida (Trachemys scripta)
 • 1 Reineta meridional (Hyla meridionalis)

04-03-2013
Obs.: Marc Illa
 • Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Mínim 3 Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 1 femella) 
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
 • 1 Blauet (Alcedo atthis)
 • Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • 5 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)

02-03-2013
Obs.: Marc Illa
 • 1 Oca vulgar (Anser anser) en migració nocturna
 • Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 3 femelles) 
 • 2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
 • Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) adult
 • Àguila marcenca (Circaetus gallicus) migrant, direcció N. Primera citació prenupcial
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • 2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Aloses vulgars (Alauda arvensis)
 • Titelles (Anthus pratensis)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerenga carbonera (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • 2 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • Passerell comú (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

Noticiari: febrer de 2013

Amb vermell s'indiquen les espècies rares, amb taronja les escasses i amb rosa, les invasores.

24-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • 1 Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • 3 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • 2 Cigonyes blanques (Ciconia ciconia)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) adult
 • Esparver vulgar (Accipiter nisus)
 • Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • 3 Rasclons (Rallus aquaticus)
 • 1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 1 Oreneta vulgar (Hirundo rustica). Primera citació prenupcial
 • 4 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
 • Titelles (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cueretes blanques (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Merles (Turdus merula)
 • Mínim 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 16 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 26 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

23-02-2013
Obs.: Marc Illa; Josep Bujons, Sergi Fernández
 • Xarxet comú (Anas crecca) (mascle) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Mínim 12 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 1 Pinsà mec (Fringilla montifringilla)

22-02-2013
Obs.: Marc Illa; Jordi Comellas
 • 1 Xarxet comú (Anas crecca) (mascle) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • 3 Blauets (Alcedo atthis)
 • 3 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • 3 Passerells comuns (Carduelis cannabina)

21-02-2013
Obs.: Marc Illa; Jordi Comellas
 • 59 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) (41 mascles i 18 femelles)
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 2 femelles) 
 • 6 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 
 • Esparver vulgar (Accipiter nisus)
 • 1 Aligot comú (Buteo buteo)
 • Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
 • 9 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • 11 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 11 Titelles (Anthus pratensis)
 • Cueretes blanques (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • 1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • 27 Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • 47 Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 18 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • 54 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 19 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Aprox. 50 Cruixidells (Emberiza calandra)
 • 1 Visó americà (Mustela vison)

16-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
 • 4 Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 2 femelles) 
 • 5 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernats pescaires (Ardea cinerea) 
 • 2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
 • 1 Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Mínim 2 Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Mínim 8 Titelles (Anthus pratensis)
 • Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • 1 Tord ala-roig (Turdus iliacus)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 2 Trists (Cisticola juncidis)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 16 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 1 Lluer (Carduelis spinus)
 • Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 15 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • 2 Verderoles (Emberiza citrinella)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

10-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
 • 4 (2 mascles i 2 femelles) Ànecs cullerots (Anas clypeata)
 • 5 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • 3 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) adult
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • 45 Tudons (Columba palumbus)
 • 3 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • 2 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
 • 5 Blauets (Alcedo atthis)
 • 1 Picot garser petit (Dendrocopos minor) 
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Aloses vulgars (Alauda arvensis)
 • 16 Titelles (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • 1 Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • 1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • 2 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • 8 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • 1 Trist (Cisticola juncidis)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
 • 1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
 • 1 Bruel (Regulus ignicapilla)
 • 2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • 2 Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • 3 Cornelles negres (Corvus corone)
 • 1 Corb (Corvus corax)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Mínim 10 Gafarrons (Serinus serinus) 
 • 1 Verdum (Carduelis chloris)
 • 4 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 2 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 15 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)